ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก

เรื่อง  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก

****************************************************

                   คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก  มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส  เพื่อความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก

                   ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นกจะดำเนินการดังนี้

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม
  2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้  บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้  ความสามารถยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และนิยมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต
  3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม  บทบาทการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจการทุกรูปแบบ
  4.  มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

 

                  

(ลงชื่อ)       

(นายเทียน  แผลงฤทธิ์)

                                                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.