ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

สอบราคาจางโครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานคําสมอ หมูที่ 7 ถึงบานหนองใหญ หมูที่ 8 ตําบลยางขี้นก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก

เรื่อง  สอบราคาจางโครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต บานคําสมอ  หมูที่  7  ถึงบานหนองใหญ  หมูที่  8  ตําบลยางขี้นก  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

**************************************************

        ดวยองคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงคจะสอบ       ราคาจางโครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีตบานคําสมอ หมูที่ 7 ถึงบานหนองใหญ หมูที่ 8 ตําบลยางขี้นก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  557.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  4.00  ซม.  หรือมีพื้นที่แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 2,228.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ราคากลาง 628,000 บาท  (หกแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) 

******* เอกสารแนบ *******                                                                     

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.