ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก
นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

๑.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

๒.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

๓. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยการจดทะเบียน)  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

๕. การรับชำระภาษีป้าย 

๖. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๗. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

๘.การขอใช้นำประปา

๙. การขออนุญาติกิจการที่เป็นอันครายต่อสุขภาพ

๑๐. การขออนุญาตกิจการดูดสิ่งปฏิกูล

๑๑. การยื่นคำขอและลงทะเบียนผู้สูงอายุ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-Service

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ฉลากกินแบ่ง

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.