ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  

4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรำยการจดทะเบียน)  ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

5. การรับชำระภาษีป้าย 

6. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

8.การขอใช้นำประปา

9. การขออนุญาติกิจการที่เป็นอันครายต่อสุขภาพ

10. การขออนุญาตกิจการดูดสิ่งปฏิกูล

11. การยื่นคำขอและลงทะเบียนผู้สูงอายุ

12.คู่มือปฏิบัติการร้องเรียนร้องทุกข์

13.คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

Social Network

...
...
<...
<...

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.