ผู้บริหาร

นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก
นายเทียน แผลงฤทธิ์
นายก อบต.ยางขี้นก

Login Form

พยากรณ์อากาศ

ช่องทางเพื่อประชาชน

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรม

ปั่นรักษ์เมือง อบต.ยางขี้นก

                 วันที่ 20 มีนาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก อ.เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดำริโดย องค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และ นายสันติพงษ์ สมศรี ท่านนายอำเภอเขื่องใน นายเทียน แผลงฤทธิ์ นายก อบต.ยางขี้นก ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพะราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน 2560 และได้ดำเนินการโครงการดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบัน จนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการจังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ โครงกรต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องวโรกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกฯ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งการดำเนินงานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์

      ๑) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น

      ๒) เพื่อสนองพระราชดำริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี

      ๓) เพื่อดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมปั่นรักษ์เมือง กิจกรรมห่มดิน การดูแลรักษาต้นไม้ การเก็บขยะ การรณรงค์ไม่เผาตอซังข้าวและเผาป่า รวมทั้งกิจกรรมการทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟไหม้ป่า การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกล COVID-19 #กิจกรรมปั่นรักษ์เมือง 

      ๔) เพื่อเปิดศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลยางขึ้นก และป้ายโครงการ ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ

สถานที่จัดงาน 

      ๑) พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์อ่างเก็บน้ำหนองใหญ่ หมู่ ๘ บ้านหนองใหญ่ ตำบลยางขึ้นก

      ๒) พื้นที่ป่าชุมชนบ้านคำสมอ หมู่ ๗ ตำบลยางขึ้นก

      ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลยางขึ้นก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย : ดังนี้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลยางขึ้นก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางขึ้นก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางผักแว่น อสม. อถล. อปพร. คณะกรรมการป่าชุมชน ภายในโครงการ มีกิจกรรมห่มดิน และบำรุงรักษาต้นไม้ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำทีมนักปั่น ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยแวะตามจุดพักเพื่อทำกิจกรรม ชมตลาดชุมชนอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษ กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยและจัดทำแนวกันไฟ รวมทั้งพิธีเปิดป้ายโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ ด้วยการ ร่วมกันปั่นจักรยานออกกำลังกาย ท่องเที่ยว เก็บขยะ ตามสองข้างทาง ปลูกจิตสำนึกในการช่วยกัน ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชมแหล่งท่องเที่ยววิถีชาวบ้าน พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองให้น่าอยู่สืบไป

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

E-Service

ปฎิทิน

No event in the calendar
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ฉลากกินแบ่ง

ข่าวเมืองอุบล

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.